Kategorie

Menu

Přihlášení

Wyjaśnienie koncepcji sterowania

Histereza

Różnica między temperaturą zadaną a rzeczywistą.
Jeśli histereza wynosi 1 °C, żądana temperatura wynosi 20 °C, termostat wyłącza się przy 20 °C i włącza ponownie przy 19 °C (patrz wykres).
Dla poprawnej funkcji histerezy konieczne jest ustawienie parametrów w zależności od typu instalacji grzewczej.
 

Graf_hystereze

 

Regulacja PI

PI = proporcjonalna regulacja całkowania
Zasada regulacji PI polega na porównaniu aktualnej temperatury w pomieszczeniu z zadaną temperatura. Celem regulacji PI jest osiągnięcie i utrzymanie wymaganej temperatury bez przeregulowania (patrz wykres). Dla prawidłowego działania regulacji PI konieczne jest ustawienie parametrów regulacji w zależności od typu instalacji grzewczej i bezwładności cieplnej pomieszczenia.

Graf_pi

Regulacja PID

PID = regulacja proporcjonalno-całkująca
Zasada działania PID polega na ciągłym porównywaniu aktualnej temperatury pokojowej z temperaturą zadaną oraz automatycznym dostosowywaniu się regulatora do zadanych warunków.
Jest to najdoskonalsza regulacja ciągła, można osiągnąć nie tylko krótkie czasy regulacji, ale także wysoką dokładność bez trwałego odchylenia regulacji.
Minimalny czas włączenia jest ustawiony wewnętrznie na 2 minuty, zakres proporcjonalności wynosi 2 ° C, odstęp czasu jest automatycznie obliczany zgodnie z aktualnymi warunkami temperaturowymi.
 

Graf_pid

Regulacja ekwitermiczna (pogodowa)

Ekwitermiczna regulacja temperatury w pomieszczeniu polega na ustawieniu temperatury wody grzewczej (sterowanie źródłem ciepła) w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Przy niższych temperaturach zewnętrznych wymagana jest wyższa temperatura dostarczanej wody grzewczej, aby zrównoważyć dostarczane ciepło ze stratami ciepła z pomieszczenia, a tym samym utrzymać stałą temperaturę pomieszczenia.

Zależność tę wyrażają podane krzywe ekwitermiczne (dla wymaganej temperatury pomieszczenia 20 ° C), według których dobieramy wymaganą temperaturę wody w instalacji grzewczej. Termostat oblicza temperaturę wody grzewczej zgodnie z wybraną krzywą ekwitermiczną, którą następnie przesyła do kotła. Kocioł reguluje wtedy temperaturę wody grzewczej do wymaganej wartości. Konieczne jest dobranie nachylenia krzywej zgodnie z systemem grzewczym, aby uniknąć trwałego przegrzania lub niedogrzania budynku. Wybór właściwej krzywej dla danego systemu to sprawa długofalowa i konieczne jest przetestowanie systemu na niskich temperaturach zewnętrznych ! Temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach należy regulować np. poprzez regulację głowicami termostatycznymi. Temperatura wody w systemie grzewczym ograniczona jest do min. i max. limitu, które są ustawione przez zakres temperatur! Przy tej regulacji  czujnik zewnętrzny musi być zawsze podłączony do kotła!

Graf_ekviterm

Aby uzyskać bardziej przejrzysty wybór krzywych ekwitermicznych i parametrów, zalecamy:
https://history.elektrobock.cz/Equitherm